Algemene voorwaarden

Home 9 AlgemeneVoorwaarden

voorwaarden

1.TOEPASSING DER VOORWAARDEN

Behoudens andere schriftelijke beschikkingen omvatten de hieronder vermelde clausules en voorwaarden het geheel der afgesloten akkoorden en overeenkomsten tussen ons en de klant, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de eigen aankoopvoorwaarden van de klant. De klant kan zich alleen beroepen op andere voorwaarden indien deze schriftelijk werden vastgelegd.

offertes

2.OFFERTES

Behalve tegengestelde en schriftelijke gedane vermeldingen zijn al onze publiciteit en offertes vrijblijvend en kunnen op elk ogenblik herzien worden.

leveringstermijnen

3.LEVERINGSTERMIJN

De aangeduide termijnen zijn enkel indicatief, binden ons niet en vangen slechts aan na het ontvangen van de volledige bestelling. Bovendien worden ze verlengd in geval van laattijdige ontvangst van documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs indien de vertraging geen fout van de klant is. Gevallen van overmacht geven ons het recht elke overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken of uit te stellen. Worden als overmacht beschouwd: oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, uitsluiting, epidemieën, slechte weersomstandigheden, machinebreuk of defecten aan het rollend materiaal, ontploffingen, alsook iedere oorzaak of gelijkwaardige omstandigheid die de normale levering of uitvoering door ons, onze leveranciers of onderaannemers zou verhinderen. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval het onderwerp van een schadevergoeding of eis tot verbreking van de overeenkomst zijn, behalve wanneer kwade trouw of een grove fout van de leverancier de oorzaak zou zijn.

klachten 

4.KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Alle klachten over de staat van de geleverde goederen, de uitvoering der werken of de inhoud van de factuur, moeten respectievelijk binnen de acht dagen na de levering, het beëindigen der werken of de factuurdatum per gemotiveerd schrijven ingediend worden. Zij ontheffen de klant echter niet van betaling binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

Bij niet betaling binnen de gestelde termijn vervallen alle rechten op eender welke vorm van service, hetzij herstelling, vervanging, regeling van de werking of opleiding van de gebruikers.

Onze waarborg beperkt zich tot de kwaliteit van de uitgevoerde werken. Indien deze gebreken vertonen binnen de schriftelijk overeengekomen termijn of bij niet vermelding binnen de wettelijk voorziene termijn, dan beperkt onze verplichting zich tot het herstellen van deze gebreken. Indien wij producten leveren, al of niet verwerkt in een montage, waarop door de fabrikant of leverancier een waarborg wordt verstrekt, dan zal de klant zich alleen op deze waarborg kunnen beroepen, met uitsluiting van onze prestaties en transportkosten. Speciaal voor telecomproducten dient vermeld dat wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor fouten veroorzaakt door het netwerk van de provider en/of de IT leverancier waarop de apparatuur is aangesloten. Wederverkoop door de klant ontheft ons van de waarborgplicht. Normale slijtage, verkeerd gebruik, eigen pogingen tot herstellen of laattijdig verwittigen, tussenkomst van of wederverkoop aan derden, ontheffen ons van iedere aansprakelijkheid.

Ook de schade in de vorm van boeten of retributies door de overheid opgelegd of verlies van materiële waarden door geweigerde uitkeringen van een verzekering tegen verlies, brand of diefstal, als gevolg van het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een installatie, is uitgesloten van elke vorm van vergoeding.

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade die derden zouden hebben geleden ten gevolge van vermelde gebreken, integendeel de klant zal ons moeten vrijwaren voor elk verhaal uitgaande van derden en met als oorzaak de door ons geleverde goederen of diensten.

Geleverde goederen mogen niet teruggezonden worden zonder onze schriftelijke toestemming en deze toestemming betekent niet dat de goederen gebrekkig of niet conform erkend werden. De teruggezonden goederen reizen volledig op risico van de klant en zullen franco aan ons adres verstuurd worden, tenzij de goederen door ons afgehaald worden.

Betalingen

5.BETALINGEN

Alle bedragen verschuldigd aan onze firma zijn steeds contant, netto, zonder korting, betaalbaar op het adres vermeld op de factuur binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de werken. De factuurdatum is geen maatstaf voor de vervaldag, maar wel de op de factuur vermelde leveringdatum of datum van uitgevoerde werken of vervaldatum zelf.

Geen enkele betaling aan ons personeel of vertegenwoordigers kan als schuldontheffing doorgaan zonder kwitantie van onze boekhouding.

Tot volledige betaling blijven de goederen onze eigendom. Het is de klant verboden eender welke lucratieve handeling met de door ons geleverde goederen of diensten uit te voeren alvorens kwijting werd bekomen. Elke inbreuk op deze clausule zal het onderwerp zijn van een extra schuldvordering van 20% op de waarde van de geleverde goederen en/of diensten. Bij het in gebreke blijven van betaling, wordt er tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat van rechtswege en zonder dat enige vorm van ingebrekestelling noodzakelijk is:

a) de verschuldigde bedragen worden verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van € 75,00, onverminderd de vergoedende intresten;
b) op de verschuldigde bedragen een vergoedende intrest van 12% wordt aangerekend vanaf de vervaldag; onze firma behoudt zich het recht voor de rente van het kaskrediet toe te passen indien deze het percentage overschrijdt; alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten en schadevergoeding en daarna als afkorting voor de factuurbedragen;
c) de geleverde goederen door ons vrij kunnen teruggenomen worden, ook als zij onderdeel uitmaken van een samengestelde installatie en de daarmee gepaard gaande kosten verhaald worden op de klant;
d) het niet in toepassing brengen van één of meerdere onder a, b of c vermelde clausules doet geen afstand aan de toepassing van de andere rechten voorzien in deze clausules.

contracten

6.CONTRACTEN EN CONTRACTBREUK

Indien de klant de verplichtingen vervat in de algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden of eender welk ander contract met ons aangegaan niet nakomt, worden onze verplichtingen automatisch opgeschort tot het ogenblik dat de klant de zijne voldaan heeft. Wanneer een klant eender welke van zijn verplichtingen niet nakomt binnen de 14 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Indien een klant eenzijdig een met ons gesloten overeenkomst verbreekt, worden de betaalde voorschotten verrekend in een
schadevergoeding van 25% van het contractbedrag ter vergoeding van de kosten en winstderving.

Alle contracten hebben een vaste looptijd van 3 jaar tenzij anders vermeld en worden automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Contracten dienen minimaal 3 maanden voor het einde van elke periode schriftelijk opgezegd te worden door middel van een aangetekend schrijven. Contracten zijn steeds indexeerbaar bij aanvang van het kalenderjaar tenzij anders vermeld.

rechtsbevoegdheid

7.RECHTSBEVOEGDHEID

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd. Voor bedragen beneden de €1860,00 kan de betwisting voorgelegd worden aan de Vrederechter van het tweede kanton Antwerpen.